Twoje zdjęcie w Klendarzu Klubowym 2016

Rusza konkurs do którego można zgłaszać własne fotki. Zostaną one wydrukowane w pięknym ściennym kalendarzu na rok 2016.

 

Warunkiem koniecznym powstania kalendarza jest zebranie odpowiedniej ilości dobrych zdjęć. Termin nadsyłania propozycji: 9 grudnia 2016. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@kwtrojmiasto.pl. Powołany zespół wyłoni dwanaście propozycji zdjęć, z podziałem na każdy miesiąc oddzielnie. Akceptacji kalendarza dokonuje Zarząd Klubu.

 

Na tej stronie można ściągnąć poprzedni kalendarz (na rok 2015) w wersji PDF.

 

Zasady / warunki konkursu dotyczącego zdjęć kalendarzowych:

 

1. W konkursie na zdjęcie kalendarzowe może wziąć udział każdy z Członków Klubu. Tematyka zdjęcia musi być związana ze wspinaniem, np. zdjęcie górskie letnie, zimowe, panel, drytooling, itp. Możliwe jest także nadsyłanie zdjęć widokowych.

 

2. Forma nadesłanego zdjęcia to plik komputerowy z rozszerzeniem jpg. Orientacja: pozioma. Optymalnie minimum dpi 96 i minimum 1200 px pion i 1200 px poziom, ale nie jest to wymóg konieczny.

 

3. Każde zdjęcie musi posiadać opis w postaci jednego zdania zawierający: miejsce, kto, kiedy i co robi (nazwa drogi, wycena, itp.)

 

4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie pięć propozycji fotografii.

 

5. Wysłanie zdjęć na niniejszy konkurs jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia o treści j.n.. Jest to wymóg formalny związany z publikacją zdjęć oraz rozpowszechnianiem wizerunku osób prywatnych. W przypadku problemów z interpretacją tego punktu, proszę o kontakt z Marcinem Pawluczek.

 

Niniejszym oświadczam, że:

 

1. Jestem autorem oraz jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych zdjęć, zaś prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.

 

2. W przypadku prezentowania na nadesłanych fotografiach wizerunków osób, posiadam ich zgodę, bądź zgodę ich opiekunów prawnych na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”, zwanego dalej „KWT”, w tym publikacji i rozpowszechniania w ramach Kalendarza Klubowego 2016.

 

3. Z chwilą nadesłania fotografii udzielam KWT nieodpłatnej licencji niewyłącznej do nadesłanych fotografii, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, upoważniającej KWT do korzystania z majątkowych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 

c) w zakresie rozpowszechniania fotografii – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w ramach publikacji, prezentacji i odpłatnego oraz nieodpłatnego rozpowszechniania Kalendarza Klubowego 2015 w druku, w internecie, na wystawach i konferencjach;

 

4. Wyrażam zgodę na wykonanie przez KWT praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów fotografii; wielokrotne publikowanie fotografii w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej ewentualnej edycji), a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych KWT.